ISO 27001:2014 bevezetése

ISO 27001 rendszer által kínált előnyök:

 • csök­ken­ti a vissza­élé­sek,bi­zal­mas ada­tok el­vesz­té­sé­nek és fel­fe­dé­sé­nek koc­ká­za­tát;
 • biz­ton­sá­go­sab­bá te­szi a part­ner­kap­cso­la­to­kat, meg­te­rem­ti a bi­zal­mat az ügy­fe­lek ré­szé­ről;
 • ke­re­tet ad a cég kül­ső és bel­ső in­for­má­ció- és adat­biz­ton­sá­gi stra­té­gi­á­já­nak;
 • ter­ve­zet­tenbiz­to­sít­ja az ügy­me­net foly­to­nos­sá­gát„in­for­ma­ti­kai vész­hely­zet” ese­té­re is;
 • a fel­ső- és közép­vezetés kéz­ben tud­ja tar­ta­ni az össze­han­golt adat­vé­del­mi fo­lya­ma­to­kat.

ISO 27001 Információ Biztonsági Irányítási Rendszer

Napjainkra a vállalatok életében a legnagyobb értéke az információnak van. Ebből kifolyólag minden szervezet számára létfontosságú, hogy ezeket az információkat megfelelően védje és legfőképpen megelőzze annak még a lehetőségét is, hogy a számára oly fontos információk egy olyan valaki kezébe kerülhessenek aki azzal visszaélhet vagy kárt okozhat számára. Az információ biztonsága ritkán merül fel bennünk mint probléma, pedig valójában behálózza mindennapjainkat az információk védelmében tett tevékenységek sorozata.

Kezdve azzal, hogy szinte mindent kulcsokkal zárunk, jelszavakat használunk, PIN kódunk van a telefonunkhoz, egészen a bizalmas céginformációkig, üzleti tervekig, stratégiákig, amelyeket féltve őrzünk.

Az Ön cégénél milyen intézkedéseket tettek azért, hogy információik mindig rendelkezésre álljanak amikor szükségesek, jogosulatlanul senki ne férhessen hozzájuk, és biztosan fennmaradjanak akkor is, ha valamilyen vészhelyzet történne?

Mikor változtatta meg utoljára a jelszavait?

Hányan ismerik még Önön kívül őket?

Ha nem biztos a válaszokban, akkor el is érkeztünk a lényeghez. Az ISO 27001 szabvány célja éppen az, hogy gondoskodjon információink biztonságáról. Olyan rendszer ez, amely meghatározza, elkülöníti, jogosultságokhoz rendeli az információkat. Gondoskodik védelmükről, tárolásukról, megsemmisítésükről.

Természetesen az információ sok formában megjelenhet. (informatikai rendszeren tárolt adatok, képek, filmek, tervrajzok, papíralapú dokumentációk, időpontok, naptárak, engedélyek, ötletek) A hordozó média fajtájától függően technológiai ismeretekre is szükség lehet a rendszer jó kiépítéséhez.

Hol indokolt bevezetni és tanúsíttatni az információvédelmi irányítási rendszert?

 • Informatikai cégek, amelyek szoftverfejlesztéssel, informatikai projektekkel foglalkoznak;
 • pénzügyi, közigazgatási, hatósági, biztosítószervezetek, amelyek ügyfeleik személyi adatainak kezelésével foglalkoznak;
 • őrző, védő cégek, amelyek vagyonvédelemmel, biztonsági és védelmi technológiával foglalkoznak;
 • könyvelő, könyvvizsgáló
 • logisztikai cégek, amelyek elektronikus úton érintkeznek partnerükkel;
 • egészségügyi intézmények, amelyek betegellátással foglalkoznak.

Ha szeretné, hogy a cége is ilyen pozitív változásokon essen át, kérd ajánlatunkat ISO 27001 rendszer kiépítésére, ide kattintva!

KAPCSOLAT